fbpx

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Restauracji InFormal Kitchen
znajdującej się przy Placu Małachowskiego w Warszawie, reprezentowana przez Pana Michała Keńskiego – Prezesa Zarządu, zwana w dalszej części „Restauracją”.

Postanowienia ogólne

1. Restauracja jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00-22.00, a w niedzielę w godzinach 12.00-21.00.

2. Korzystanie z usług Restauracji i przebywanie na jej obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Na terenie Restauracji można spożywać posiłki i napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Restauracji InFormal Kitchen, chyba, że dokument zatwierdzony przez Menadżera stwierdza inaczej.

4. Obsługa udziela wszelkich informacji na temat alergenów zawartych w posiłkach, jednakże mając na względzie komfort i bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi (przy okazji złożenia zamówienia) o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.

5. W Restauracji InFormal Kitchen nie sprzedajemy alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

6. W Restauracji InFormal Kitchen obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz ich pochodnych (e-papierosów, podgrzewaczy tytoniu).

7. Za dzieci przebywające na terenie Restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi odpowiedzialności.

8. Mając na względzie bezpieczeństwo, komfort Gości oraz dbałość o wizerunek Restauracji zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających oraz takim, które swym zachowaniem naruszają ogólne postanowienia regulaminu lub porządek.

Rezerwacje i zamówienia

9. Rezerwacji stolików można dokonywać telefonicznie pod numerem: 531 918 534, mailowo pod adresem: info@restauracjainformalkitchen.pl lub osobiście w Restauracji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności (link).

10. Rezerwacje są ważne przez 20 minut. W przypadku nie poinformowania obsługi o przewidywanym spóźnieniu rezerwacje zostaną anulowane po upływie 20 minut.
Rezerwacje grupowe

11. W przypadku rezerwacji grupowych warunkiem dokonania i potwierdzenia rezerwacji jest pisemna informacja (email), wcześniejszy wybór menu oraz wpłata zadatku na poczet realizacji.

12. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Restauracji o wszelkich zmianach terminu lub godziny rezerwacji, a także o ewentualnym odstąpieniu od rezerwacji najpóźniej do 14 dni kalendarzowych przed ustalonym terminem wykonania umowy. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Zamawiający zapłaci karę umowną stanowiącą 100% wysokości ustalonego menu.

Zamówienia na dowóz

13. Zamówienia na dowóz są realizowane poprzez platformę roomservice.pl: https://m.roomservice.pl/restauracja/informal-kitchen.html

Bezpieczeństwo

14. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

15. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.

16. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji lub niszczenia mienia Restauracji przez Gościa, pracownicy Restauracji InFormal Kitchen uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu Gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej lub zatrzymania podejrzanego o łamanie prawa do czasu przekazania go policji.

17. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji InFormal Kitchen Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Reklamacje

18. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

19. Reklamacje dotyczące pozostałych kwestii prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 531 918 534, mailowo pod adresem: info@restauracjainformalkitchen.pl lub osobiście w Restauracji.

Postanowienia końcowe

20. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.restauracjainformalkitchen.pl oraz jest dostępny w Restauracji InFormal Kitchen, przy Placu Małachowskiego 2 w Warszawie.

21. Regulamin obowiązuje od 01.02.2020.

22. Restauracja InFormal KitchenU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.